Idź do

Dzięki ochronie realizujemy cele, do których należą:

Zachowanie naturalnego i dynamicznego procesu kształtowania się klifów nadmorskich i nadzalewowych wraz z dynamiczną, typową dla nich naturalną roślinnością kształtującą się spontanicznie, wolną od gatunków obcych geograficznie.
 

Zachowanie nieleśnych i niezakrzaczonych zbiorowisk murawowych porastających wydmy z typową dla nich florą. 

Zachowanie zbiorowisk murawowych i łąkowych jako siedlisk półnaturalnych, ekstensywnie użytkowanych i bogatych florystycznie. 

Zachowanie pasów zieleni wzdłuż dróg i linii kolejowej jako zastępczego siedliska nieleśnej roślinności okrajkowej, murawowej i łąkowej.

Poprawa stanu i w miarę możliwości powiększenie areału łąk zmiennowilgotnych, szuwarów kłociowych i zarośli woskownicy – skuteczne powstrzymywanie ekspansji szuwarów trzcinowych.