Idź do

Informacje ogólne i zasady prowadzenia badań naukowych

Jedną z ważniejszych funkcji parku narodowego jest udostępnienie jego obszaru do badań naukowych. Ze względu na status ochronny bardzo cennego obszaru przyrodniczego oraz możliwość prowadzenia długoletnich badań porównawczych w możliwie stałych warunkach szczególnie cenne są stałe powierzchnie doświadczalne. Również różnorodność siedlisk oraz występujących roślin i zwierząt w naturalnych warunkach jest wybitnym walorem do prowadzenia badań zwłaszcza przyrodniczych z zakresu botaniki, zoologii, leśnictwa itp.

Badania naukowe mogą być prowadzone na podstawie każdorazowej zgody dyrektora Parku po zasięgnięciu opinii Rady Naukowej Parku. Pracownik bądź zakład naukowy lub uczelnia przedstawia dyrektorowi pisemny wniosek z podaniem tematyki badawczej, metodyki i czasu prowadzenia badań w Parku. Szczególnie ważne jest przedstawienie ingerencji w środowisko przyrodnicze jak np. wykopy, zbiór okazów, trwałe znakowanie w terenie, badania rzadkich i chronionych gatunków bądź rezerwatów. Dyrektor Parku po zasięgnięciu opinii Rady Parku jeżeli zakres badań w znaczący sposób nie zagraża przyrodzie, wyraża pisemna zgodę na prowadzenie badań. W zgodzie tej zawarte są określone dla danego tematu warunki jak miejsce badań, termin, uzgodnienie ze służbą terenową, wypełnienie ankiety ewidencyjnej, zobowiązanie przekazania wyników badań itp. W zależności od zakresu planowanych badań konieczna może być derogacja Ministra właściwego ds. środowiska.

Historia prowadzonych badań naukowych na terenie WPN

Woliński Park Narodowy został utworzony w 1960 roku. Jednak uzasadnienie przyrodnicze decyzji Rady Ministrów było oparte na wieloletnich badaniach naukowych pracowników Uniwersytetu A. Mickiewicza w Poznaniu. Zespół w składzie prof. dr Adam Wodziczko, prof. dr Jarosław Urbański i prof. dr Zygmunt Czubiński są autorami podstawowej dokumentacji w sprawie utworzenia Parku. Są też pionierami badań naukowych na obszarze projektowanego Wolińskiego Parku Narodowego. Badania swoje prowadzili już od 1946 roku. W latach późniejszych do zespołu dołączyli również prof. dr Hanna Piotrowska wybitny botanik i znawca flory Parku oraz wyspy Wolin oraz prof. dr Jan Rafalski. W badaniach geograficznych pionierem był prof. dr B. Krygowski, kierownik Katedry Geografii UAM w Poznaniu a później jego uczeń prof. dr Andrzej Kostrzewski, który do czasów współczesnych kontynuuje wiele programów badawczych na wyspie Wolin. Szczególną, bo ponad 30 – letnią aktywność naukową prowadzi Studenckie Koło Naukowe Geografów UAM, które wydało już 4 własne monografie geograficzne o regionie.

Znaczenie badań naukowych

Rola badań naukowych jest bardzo istotna dla poznania i ochrony przyrody Parku. Żeby właściwie wykonywać ochronę przyrody parku narodowego wpierw należy poznać jego warunki geograficzne, klimatyczne, zasoby przyrody nieożywionej, ożywionej oraz zagrożenia. Takie dane mogą dać tylko wieloletnie i interdyscyplinarne badania naukowe. Dlatego każde badania wnoszą wiedzę do poznania wartości Parku i tym samym mają wpływ na racjonalna jego ochronę, są podstawą opracowania planu ochrony bądź zabiegów ochrony czynnej, restytucji gatunków, zbiorowisk, siedlisk itp.

Bibliografia Parku

Park posiada wydaną drukiem bibliografię (dwa wydania, ostatnie z 2006 roku), która obejmuje spisem wszystkie, które udało się ustalić źródła pisane jak publikacje, opracowania, kartografię itp. (do roku 2024). Jest to podstawowa pozycja przy planowaniu bądź realizacji prac naukowo badawczych, prac dyplomowych, licencjackich, artykułów, publikacji, opracowań fachowych itp.

Tematy badawcze wnioskowane/realizowane w bieżącym roku w Wolińskim Parku Narodowym:


Jednostka

prowadząca

Temat prowadzonych badań

Planowany
rok
zakończenia

Kierownik

IOP PAN

Badania siedliska przyrodniczego o kodzie 1230 Klify nadmorskie w wolińskim Parku Narodowym

2023

Dr hab. Elżbieta Wilk-Woźniak, prof. IOP PAN

IO PAN

Obserwacje występowania makroglonów odkładających się na linii brzegowej Wolińskiego Parku Narodowego

2023

Dr hab. Józef Wiktor, prof. IO PAN

SKN UAM

Wykonanie pomiarów przemieszczeń schodów na Kawczą Górę oraz obiektów budowlanych w Grodnie

2023

Jakub Woźniak

MIR-PIB

Monitoring ichtiofauny w Polskich obszarach morskich (POM), w tym w Wolińskim Parku Narodowym

2023

Dr Piotr Margoński

biomm.pl

Monitoring lotniczy foki pospolitej w latach 2023-2025

2025

Dr Michał Malinga

UMG

Monitorowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich (POM) z wykorzystaniem metody mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023, na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego

2023

Dr hab. Maciej Matczak, prof. UMG

US

Wiek OLS i radiowęglowy osadów eolitycznych (wydmowych ) i rzecznych (deltowych pra-Odry) budujących Wzgórza Wolińskie w Wolińskim Parku Narodowym

2023

Prof. dr hab. Ryszard Borówka

UAM

Ćwiczenia terenowe z zakresu:
Nieinwazyjne karotowanea topoklimatyczne i pomiary meteorologiczne

2023

Prof. dr hab. Leszek Kolendowicz

UAM

Ćwiczenia terenowe z zakresu
1.  Wpływu ukształtoowania terenu oraz występowania martwego drewna w okolicy Białej Góry na charakterystykę występującego tam drzewostanu
2. Zróżnicowanie przestrzenne cech fizykochemicznych wody oraz koncentracji fitoplanktonu w jeziorze Warnowo (Warnowskie)

2023

Dr Marcin Winowski

SGGW

Rozpoznanie oraz monitoring chorób wolno żyjących gadów i płazów występujących w Polsce (na terenie 23 parków narodowych, w tym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego)

2028

Prof. dr hab. Michał Zasada

UG

Ćwiczeni terenowe:
Warsztaty chiropterologiczne SKN

2023

Dr Mateusz Ciechanowski

UAM

Ćwiczenia terenowe z zakresu:
Nieinwazyjne karotowanie środowiska przyrodniczego

2023

Dr hab. Renata Paluszkiewicz, prof. UAM

ITP-PIB

Monitoring efektów przyrodniczych na działkach rolnośrodowiskowych wykonywana na zapotrzebowanie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi

2023

dr Hubert Piórkowski, Łukasz Krajewski

GIOŚ

Monitoring gatunków roślin z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - 2023-2025 roku.
Monitoring gatunków zwierząt z uwzględnieniem specjalnych obszarów ochrony siedlisk Natura 2000 - 2023-2025 roku.

złożona informacja o planowanym monitoringu, WPN wskazał możliwą konieczność derogacji

Anna Wiech

UAM

Ćwiczenia terenowe z zakresu:
1. Nieinwazyjne karotowanie roślinne roślin inwazyjnych w zlewni jeziora Gardno.
2. Kartowanie roślinne wolińskiej buczyny storczykowej w strefie korony klifu na odcinku Międzyzdroje-Grodno

2023

Dr hab. Jacek Tylkowski, prof. UAM

UM

Mapowanie siedlisk dennych polskich obszarów morskich (POM) z wykorzystaniem metod mozaikowego sonarowania dna w latach 2021-2023 na zlecenie GIOŚ (zespoły bentosowe)

2023

Mgr Anna Barańska

IMGW - PIB

Pobór prób makrofitów w ramach Monitoringu Morza Bałtyckiego w strefie głębokomorskiej w latach 2023-2025 na zlecenie GIOŚ

2025

Prof. dr hab. Mirosław Miętus

MiIZ PAN

Monitoring ptaków wybrzeża i rzek (MPWR) w granicach Wolińskiego Parku Narodowego

2023

Dr hab. Tomasz Mazgajski, prof. MiIZ PAN

PIG - PIB

Wpływ odpływu wód podziemnych z wysoczyzny wyspy Wolin w kierunku morza na cofanie się brzegu na obszarze klifu wolińskiego

2023

Mgr inż. Zenon Wiśniowski

PB

Analiza zbiorowisk rysi (Lynx lynx) na terenie 23 parków narodowych, w tym na terenie Wolińskiego Parku Narodowego

2023

Prof. dr hab. inż. Marek Krętowski