Idź do

Z ENERGIĄ DLA OCHRONY WYSPIARSKIEJ PRZYRODY W WOLIŃSKIM PARKU NARODOWYM


W tym roku została zawarta nowa umowa pomiędzy Fundacją PGE a Wolińskim Parkiem Narodowym (WPN). Na jej podstawie WPN otrzymał wsparcie finansowe na realizację projektów dot. ochrony czynnej w ekosystemach nieleśnych i wodnych Parku. Projekt pn. ,,Z energią dla wyspiarskiej  przyrody w Wolińskim Parku Narodowym” obejmuje następujące działania:  

OCHRONA CZYNNA PŁAZÓW PRZEKRACZAJĄCYCH JEZDNIĘ DRÓG

Zadanie obejmuje montaż barier ochronnych wyposażonych w pułapki łowne, uniemożliwiające płazom przejście przez drogi o dużym natężeniu ruchu. Płazy przenoszone będą w wyznaczone miejsca, skąd bezpiecznie dotrą do miejsc rozrodu i dzięki czemu więcej płazów będzie miało możliwość złożenia skrzeku. Ta część zadania została wykonana w okresie wczesno wiosennym (marzec/kwiecień). Analogiczne działania podjęte zostaną w okresie migracji płazów na zimowiska.

OCHRONA CZYNNA PTAKÓW

Zadanie ukierunkowane jest na ograniczenie negatywnego wpływu obcych i inwazyjnych ssaków drapieżnych na sukces lęgowy ptaków wodno-błotnych. Planuje się grodzenie powierzchni, poprawę stosunków wodnych w lęgowiskach oraz wykonanie platform lęgowych. Projekt przewiduje również prowadzenie monitoringu efektów podjętych działań.

OCHRONA CZYNNA MIKOŁAJKA NADMORSKIEGO

Zadanie przewiduje wzmocnienie populacji mikołajka poprzez poprawę warunków siedliskowych 
i wsiedlenie sadzonek wyhodowanych z nasion uprzednio pobranych w WPN. Rezultatem działania będzie poprawa i wzbogacenie bioróżnorodności siedlisk nadmorskich wydm poprzez polepszenie stanu zachowania taksonu.

EDUKACJA

Projekt ,,Z energią dla wyspiarskiej przyrody w Wolińskim Parku Narodowym” przewiduje m.in. działania edukacyjne promujące rodzime elementy przyrody, takie jak lokalna fauna lub flora czy elementy kulturowe regionu. W ramach tego działania zorganizowane zostaną warsztaty, których celem będzie zainteresowanie uczestników tematyką drewna jako ekologicznego i przyjaznego ludziom oraz środowisku surowca, z którego można stworzyć użytkowe działa sztuki.