Idź do

Realizowanie zadań w ramach wieloletnich umów dzierżawy (na powierzchni ok. 540 ha)

koszenie roślinności i prowadzenie ekstensywnego wypasu w celu ochrony i restytucji biotopów rzadkich gatunków ptaków oraz unikalnych zbiorowisk roślinnych

Ograniczenie ekspansji gatunków obcych i inwazyjnych (na powierzchni ok. 20 ha)

usuwanie inwazyjnych gatunków przez wycinanie, koszenie lub – w przypadku rdestowca - siatkowanie

Ochrona ekosystemów podmokłych (na powierzchni ok. 2 ha)

hamowanie sukcesji na łąkach wilgotnych i torfowisku oraz w płatach szuwarów kłociowych Cladium mariscus i szuwarów trzcinowych z woskownicą europejską Myrica gale przez usuwanie olszy czarnej Alnus glutinosa i wierzb Salix sp.

Ochrona muraw, łąk, wrzosowisk i turzycowisk (na powierzchni ok. 116 ha)

·         utrzymanie i poprawa stanu zachowania zbiorowisk poprzez koszenie muraw i łąk oraz wycinanie odrostów i samosiewów m.in. śliwy tarniny (Prunus spinosa) i czeremchy amerykańskiej (Padus serotina) wraz z usunięciem skoszonej biomasy 

·         zachowanie stanowisk zwiększającej różnorodność muraw, zagrożonej wyginięciem, pajęcznicy liliowatej Anthericum liliago przez ich pielęgnację i zabezpieczenie

·         ograniczenie zarastania siedlisk przez ekspansywnego trzcinnika pisakowego (Calamagrostis epigejos) z wybranych fragmentów

Ochrona wydm i klifów (na odcinku 3500 m)

·         fragmenty szczególnie narażone na negatywne skutki presji turystycznej są tymczasowo grodzone (zdejmowane na okres jesienno-zimowy)

·         przywracanie właściwego stopnia nasłonecznienia i poprawa stanu zachowania siedlisk wydm przez usuwanie zarówno rodzimych gatunków (m.in. sosny zwyczajnej Pinus sylvestris, topoli osiki Populus tremula) jak i gatunków obcych (m.in. czeremchy amerykańskiej Prunus serotina, róży pomarszczonej Rosa rugosa)