Idź do

Udostępnianie zbiorów biblioteki

Przed Państwa przyjazdem do Biblioteki prosimy o kontakt telefoniczny.

Nasz adres:
Woliński Park Narodowy
ul. Grodno 1
72-500 Międzyzdroje,
Tel.: (91) 386 49 53

Klify

Do zbiorów Biblioteki został włączony tom V KLIFÓW. KLIFY to wydawnictwo Wolińskiego Parku Narodowego. Tym razem jest to tom jubileuszowy, z okazji 50-lecia istnienia Wolińskiego Parku Narodowego. Autorami artykułów są pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego: leśniczowie, kustosz, specjaliści i adiunkci. Tom V KLIFÓW zawiera opracowania praktyków z zakresu ochrony lasu, ekosystemów nieleśnych, działań naukowych i edukacyjnych prowadzonych w Wolińskim Parku Narodowym. Redaktorem jest pan prof. dr hab. Andrzej Kostrzewski.

O Wolińskim Parku Narodowym

“Wyspa Wolin. Zrównoważony rozwój w strefie przygranicznej”

 

Wołczkowo: Oficyna IN PLUS 2004 r.

 

[Książkę wydano na zlecenie Związku Gmin Wyspy Wolin. Podzielona jest na działy Przyroda, Środowisko, Turystyka. Omówiono w niej zagadnienia z zakresu współpracy przygranicznej w dziedzinie ochrony przyrody, przedstawiono Park Natury „Wyspa Uznam”, a także rolę i znaczenie Wolińskiego Parku Narodowego w kształtowaniu zrównoważonego rozwoju wyspy Wolin. Wskazano także na znaczenie i funkcję stacji monitoringu zintegrowanego na wyspie Wolin. Ostatni rozdział części Przyroda dotyczy problemów krążenia wód wyspy Wolin, a także korzystania z zasobów i ich ochrony. W dziale Środowisko zawarto omówienia struktury przestrzennej rozwoju Wolina i Uznamu, przedstawiono działania Związku Gmin Wyspy Wolin oraz zagadnienia dotyczące zintegrowanego zarządzania obszarami przybrzeżnymi. W dziale Turystyka zwrócono uwagę na nowe drogi rozwoju gminy Wolin, turystykę w Wolińskim Parku Narodowym i na terenie Gminy, a także turystykę rowerową.]

“Woliński Park Narodowy. Środowisko przyrodnicze – kształtowanie i ochrona”

 

red. A. Kostrzewski, Poznań: UAM, 2003 r.

 

[W publikacji tej przedstawiono indywidualność przyrodniczą geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego i jego znaczenie jako formy ochrony przyrody. Z zakresu geomorfologii dokonano charakterystyki litologicznej zlewni jeziora Gardno na wyspie Wolin, omówiono badania kredowni w Wicku i skład gliny lodowcowej klifu wolińskiego. W dziale o wodach powierzchniowych opisano zmiany poziomu Morza Bałtyckiego w strefie brzegowej wyspy Wolin, właściwości zbiorników wodnych Starej Kredowni oraz źródeł w Wolińskim Parku Narodowym. W części dotyczącej klimatu przestawiono dynamikę zmian temperatury i wilgotności powietrza, a także warunki klimatyczne Wolińskiego Parku Narodowego. Ponadto dział o ochronie środowiska przyrodniczego zawiera omówienie gospodarki odpadami na terenie osad sąsiadujących z Parkiem oraz przedstawia problem degradacji środowiska przyrodniczego szlaków turystycznych i ich otoczenia. W części dotyczącej zagospodarowania przestrzennego i turystycznego przedstawiono działalność Parku w opinii społeczności lokalnej, opis Międzyzdrojów jako kurortu zamiast miasta przyjaznego mieszkańcom, a także strukturę przestrzenno- funkcjonalną Międzyzdrojów oraz sposoby wypoczynku wybierane przez turystów odwiedzających wyspę Wolin.]

“Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego”

 

B. Jakuczun, Szczecin- Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2006 r.

 

[Drugie wydanie Bibliografii jest poszerzonym opisem bibliograficznym pierwszej edycji. W spisie publikacji ujęto materiały od najdawniejszych do opublikowanych w 2004 roku dotyczące Wolińskiego Parku Narodowego, całej wyspy Wolin oraz polskiej części Uznamu. Zestawienie dotyczy przede wszystkim nauk przyrodniczych: biologii, leśnictwa, zoologii, botaniki, hydrologii, geologii, turystyki, a także historii, archeologii i innych. Bibliografia ujmuje głównie prace naukowe, popularnonaukowe, a także artykuły zamieszczane w różnych czasopismach. Bibliografia zawiera alfabetyczny wykaz publikacji.]

“Woliński Park Narodowy. Kraina różnorodności”

 

red. K. Grzegorczyk, I. Lewicki, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2004 r.

 

[Najnowszy album o Wolińskim Parku Narodowym, bogaty w przepiękne fotografie przyrodnicze, wyczerpująco opracowany pod względem merytorycznym. W znacznej mierze jest dziełem pracowników Parku. Składa się z następujących rozdziałów: Podstawy funkcjonowania WPN. Idea ochrony przyrody. Zarys historii wyspy Wolin. Geneza powstania WPN. Krajobrazy WPN. Wodna kraina. Mieszkańcy wód WPN. Nieprzebyte bagna. Piękne, rzadkie, zagrożone. Lasy. Mieszkańcy wolińskiego sanktuarium. Żubr. Wyspa Wolin a ptaki. Bielik. Puchacz. Nauka w WPN. Turystyka. Ekoedukacja. Obecnie album nie jest przeznaczony do sprzedaży, udostępniany jest jedynie w Bibliotece WPN oraz w Czytelni Biblioteki Miejskiej w Międzyzdrojach.]

“Ptaki Wolińskiego Parku Narodowego”

 

Tekst: M. Dylawerski, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

 

[Folder zawiera charakterystykę przyrodniczą wyspy Wolin ze szczególnym uwzględnieniem awifauny. Autor przedstawił wybrane gatunki ptaków, które znalazły w Parku odpowiednie biotopy. Osobne rozdziały poświęcono szczególnie cennym i ciekawym ptakom lasu, jezior, Delty Świny, Bałtyku i Zalewu Szczecińskiego, migracjom ptaków oraz ochronie i badaniom gatunków. Opisano zjawiska gniazdowania na terenie Parku, wyprowadzania lęgów, ubarwienie ptaków i wydawane przez nie odgłosy. Folder wydano na papierze z makulatury.]

“Zwierzęta Wolińskiego Parku Narodowego”

 

Tekst: K. Grzegorczyk, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

 

[W folderze omówiono historię i zasady funkcjonowania Zagrody Pokazowej Żubrów w WPN. Przybliżone zostały charakterystyczne dla Parku a cenne w skali Polski i świata gatunki zwierząt: żubr- największy europejski ssak, bielik- król polskich przestworzy, puchacz- największa polska sowa. Ponadto autor przedstawił sarnę, jelenia, dzika oraz inne zwierzęta zamieszkujące Park. Folder wydano na papierze z makulatury.]

“Wsteczna Delta Świny”

 

Tekst: I. Kamińska, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2003 r.

 

[W folderze wyczerpująco przedstawiono genezę powstania wyspy Wolin wraz z moreną czołową- osią wyspy. Opisano powstanie Zatoki, a później Zalewu Szczecińskiego jako głównego ogniwa systemu ujściowego Odry. Autorka w sposób szczegółowy przybliżyła świat zwierzęcy Delty Świny w kontekście m. in. prowadzonej od wielu lat inwentaryzacji obszarów wodnych w celu objęcia ich Konwencją Ramsarską. Jeden z rozdziałów opracowania został poświęcony ekosystemom nieleśnym- zbiorowiskom roślinnym i ich użytkowaniu. Folder wydano na papierze z makulatury.]

KLIFY tom I „Stan i perspektywy badań naukowych na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego”

 

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1994 r.

 

[W tomie I przedstawiono dotychczasowy stan i perspektywy badań geomorfologicznych, gleboznawczych, badań klimatu oraz hydrograficznych w WPN. Część tomu poświęcono bałtyckiemu wybrzeżu klifowemu wyspy Wolin, ekosystemom wodnym WPN oraz zasobom wodnym całej wyspy.]

KLIFY tom II „Funkcjonowanie geoekosystemu Wolińskiego Parku Narodowego w warunkach zmiany granic Parku i narastającej antropopresji”

 

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1995 r.

 

[Tom II został wydany w 35 roku istnienia WPN. Zawiera uszczegółowienie mapy geomorfologicznej WPN, ocenę podatności jezior WPN na degradację, przegląd dotychczasowych prac Studenckiego Koła Naukowego Geografów UAM związanych z antropopresją na terenie WPN. W tomie przedstawiono historyczny rys zasiedlenia i rozwoju osadnictwa wokół WPN. W materiałach dotyczących turystyki ujęto ocenę systemu informacji turystycznej w Międzyzdrojach, propozycje modyfikacji tras turystycznych w WPN. Zaprezentowano także opinie turystów i mieszkańców Międzyzdrojów na temat systemu rekreacyjnego miasta oraz postrzegania Parku przez turystów.]

KLIFY tom III „Ochrona flory i zbiorowisk roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego”

 

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 1996 r.

 

[Tom III w całości poświęcony jest chronionym gatunkom roślin naczyniowych w WPN. Zawiera także wskazanie wraz z omówieniem zagrożonych i specyficznych gatunków roślin, które powinny zostać objęte ochroną lokalną w WPN. W ramach sprawozdań zaznaczono, że WPN stał się pierwszym polskim parkiem o charakterze morskim.]

KLIFY tom IV „Środowisko przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego. Stan aktualny. Plan ochrony”

 

red. A. Kostrzewski, Międzyzdroje: WPN, 2000 r.

 

[Tom IV przedstawia uwarunkowania i zakres Planu Ochrony WPN, morfologię gleb WPN, wody podziemne WPN i jego otuliny oraz zagadnienia ochrony ekosystemów wodnych WPN, wpływ przedsięwzięć w zakresie gospodarki wodnościekowej wyspy Wolin na stan ekosystemów wodnych WPN. W części dotyczącej przyrody ożywionej zawarto uwagi o ochronie roślin naczyniowych, problemy ochrony nieleśnych zbiorowisk roślinnych na obszarze morenowej części WPN, problemy ochrony ekosystemów leśnych WPN oraz nieleśnej roślinności wstecznej delty Świny, perspektywy ochrony i restytucji fauny, charakterystykę rybołówstwa w wewnętrznych i zewnętrznych wodach morskich WPN, tarliska w obrębie WPN. Część tomu poświęcona została gromadzeniu i przetwarzaniu informacji- GIS, GPS.]

“Woliński Park Narodowy. Monografia geograficzna”

 

red. A. Kostrzewski, Poznań: UAM, 1986 r.

 

[Monografia przybliża funkcjonowanie WPN w systemie przyrodniczym i społeczno- ekonomicznym wyspy Wolin. Omówiono w niej takie zagadnienia jak geomorfologia, klimat, wody powierzchniowe i warunki hydrogeologiczne WPN i jego otoczenia, gleby WPN, świat roślin i zwierząt, atrakcyjność turystyczna WPN, zagospodarowanie turystyczne, baza noclegowa i żywieniowa w sąsiedztwie WPN, dostępność komunikacyjna, charakterystyka jeziora Gardno, problemy antropopresji w sferze granicznej WPN, wpływ rekreacji na zmiany środowiska przyrodniczego otuliny WPN. W części zawarto przewodnik po szlakach turystycznych WPN.]

“Woliński Park Narodowy”

 

tekst: I. Lewicki, zdjęcia: B. Jakuczun, Warszawa: Voyager, 1993 r.

 

[Album z obszernym literackim wprowadzeniem dotyczącym historii, walorów przyrodniczych, motywów utworzenia WPN zawierający wiele zdjęć przedstawiających niepowtarzalne miejsca, specyficzne krajobrazy WPN, charakterystyczne rośliny i zwierzęta.]

“Woliński Park Narodowy”

 

oprac. E. Lewicka, M. Skrzypczak, Międzyzdroje: Woliński Park Narodowy, 2000 r.

 

[Folder stanowi kompendium wiedzy o Wolińskim Parku Narodowym. Przedstawiono w nim historię utworzenia WPN, geomorfologię (mikroregiony), informacje o klimacie, najpiękniejsze jeziora WPN, obszary ochrony ścisłej, gatunki roślin i zwierząt, w tym zwierzęta żyjące w Zagrodzie Pokazowej Żubrów, szlaki oraz atrakcje turystyczne.]

“Rola Wolińskiego Parku Narodowego w ochronie przyrody zachodniego wybrzeża Polski”

 

R. Olaczek, H. Piotrowska w: Ochrona Przyrody, rocznik 43, Warszawa- Kraków: PWN, 1980 r.

 

[WPN przedstawiony został na tle ochrony przyrody zachodniego wybrzeża, ze szczególnym uwzględnieniem zjawisk przyrodniczych zachodzących na klifie nadmorskim, a także w Zalewie Szczecińskim i jego sąsiedztwie. Opracowanie zawiera ówczesny projekt sieci rezerwatów ścisłych.]

„Rośliny naczyniowe wysp Wolina i południowo- wschodniego Uznamu”

 

H. Piotrowska w: Poznańskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, Prace Komisji Biologicznej, tom XXX zesz. 4, Poznań 1966 r.

 

[Opracowanie stanowi podsumowanie prac Autorki prowadzonych przez wiele lat nad roślinami naczyniowymi Wolina i Uznamu. Wyspy te stanowią miejsce styku flory typowo nadmorskiej ze śródlądową, a ze względu na położenie geograficzne stwarzają największe w Polsce możliwości dla bytowania gatunków atlantyckich, w tym halofilnych. Praca zawiera materiały szczegółowe do studium geobotanicznego, pełen wykaz roślin naczyniowych wraz z częstotliwością występowania i ich rozmieszczeniem na badanym terenie.]

“Problemy geologii, hydrogeologii i ochrony środowiska wybrzeża morskiego Pomorza Zachodniego”

 

LXX zjazd naukowy Polskiego Towarzystwa Geologicznego, red. K. Borówka, A. Piotrowski, Z. Wiśniowski, Szczecin 1999 r.

 

[Zbiór zawiera referaty i omówienia sesji terenowych prowadzonych w ramach zjazdu. Referaty: Paleozoik Pomorza Zachodniego. Budowa geologiczna wyspy Wolin. Zarys geologii czwartorzędu południowo- zachodniej części Bałtyku. Hydrogeologia obszaru ujściowego Odry. Geochemia środowisk powierzchniowych Ziemi w rejonie aglomeracji szczecińskiej. Konferencje terenowe obejmowały swą tematyką park narodowy na Rugii, etapy rozwoju Bramy Świny, Zalew Szczeciński w świetle analizy cech fizjograficznych, Jezioro Turkusowe i in.]

“Bibliografia Wolińskiego Parku Narodowego”

 

B. Jakuczun, Międzyzdroje: WPN, Towarzystwo Miłośników Międzyzdrojów, 1989 r.

 

[ W spisie publikacji ujęto materiały dotyczące wyspy Wolin oraz polskiej części Uznamu- głównie prace naukowe, popularno- naukowe, artykuły. Bibliografia zawiera alfabetyczny wykaz publikacji, indeks współautorów oraz indeks przedmiotowy.]

“Żywe procesy tektoniczne w północno- zachodniej Polsce”

 

K. Schoeneich w: Szczecińskie Towarzystwo Naukowe, Wydział Nauk Technicznych, tom III zesz. 1, Szczecin 1962 r.

 

[Opracowanie przedstawia ruchy tektoniczne i ich znaczenie dla geologii stosowanej, systematyzuje pojęcia związane z żywymi procesami tektonicznymi w północno- zachodniej Polsce, przybliża historię badań i zawiera analizę stosunków geomorfologicznych wskazanego obszaru.]

“Samorządy i ich stowarzyszenia w ochronie parków narodowych”

 

oprac. H. Prałat, Mosina: NFOŚiGW, IOŚ, 2002 r.

 

[ Publikacja zawiera rozdziały przedstawiające następujące zagadnienia: park narodowy a ekorozwój gminy, zależności formalno- prawne na styku gmina- park narodowy, proekologiczne modele rozwoju gospodarczego, perspektywa integracji europejskiej, samorząd lokalny a park narodowy, rola społeczności lokalnej w ochronie środowiska wokół parku narodowego, turystyka i ekologia w parkach narodowych jako obszar współpracy pomiędzy parkami a samorządami, zestawienie powierzchni parków narodowych wg gmin.]

“Rola parków narodowych w ochronie szaty roślinnej i krajobrazu Polski”

 

red. Z. Denisiuk, Kraków: PAN, 1991 r.

 

[Ogólna charakterystyka polskich parków narodowych, ich walory krajobrazowe w nawiązaniu do regionalnego zróżnicowania rzeźby i przyrody ożywionej; zagadnienia związane z ochroną szaty roślinnej; waloryzacja przyrodniczo- krajobrazowa parków narodowych; założenia optymalnego systemu parków narodowych.]

Materiały z IV krajowej konferencji “Ochrona przyrody a turystyka”. Turystyka w parkach narodowych.

 

Rzeszów: Wyższa Szkoła Pedagogiczna, 2000 r.

 

[W materiałach zawarto informacje związane z udostępnianiem parków narodowych dla turystyki, agroturystyką w obszarach chronionych. Przedstawiono znaczenie mapy turystycznej w ochronie przyrody parków, integracyjną i edukacyjną rolę systemu ochrony przyrody w parkach narodowych, edukacyjne funkcje turystyki, zagospodarowanie turystyczne w parkach.]

Ciekawe tematy

W minionych latach zbiory Biblioteki WPN posłużyły jako materiał źródłowy do napisania wielu prac semestralnych, dyplomowych, licencjackich, magisterskich i innych (uwaga: tylko część niżej wymienionych prac została przekazana do WPN):

 

    „Walory przyrodnicze Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Atrakcje turystyczne i zagospodarowanie turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Turystyka i rekreacja na wyspie Wolin”

    „Uwarunkowania rozwoju turystyki w gminie Międzyzdroje”

    „Inwentaryzacja ścieżek edukacyjnych”

    „Grzyby pasożytnicze na wybranych gatunkach roślinnych Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Ochrona przyrody a turystyka w Wolińskim Parku Narodowym”

    „Monitoring hydrologiczny wyspy Wolin”

    „Żubr jako atrakcja turystyczna i wpływ na rozwój turystyki w regionie występowania”

    „Uwarunkowania fizyczno-geograficzne wybranego odcinka wybrzeża dla potrzeb turystyki”

    „Uwarunkowania fizyczno-geograficzne wybranego odcinka wybrzeża z punktu widzenia rozwoju turystyki”

    „Ochrona brzegów morskich w związku z podnoszącym się poziomem morza”

    „Ogólna charakterystyka obszaru wschodniej części Bramy Świny z wykorzystaniem numerycznego modelu terenu”

    „Woliński Park Narodowy – ocena potencjału przyrodniczego i zagrożeń ze strony turystyki”

    „Specyfika środowisk geograficznych Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Atrakcyjność turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Środowisko geograficzno-przyrodnicze i atrakcje turystyczne na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Rola muzealnictwa przyrodniczego w edukacji ekologicznej”

    „Wpływ zgrupowań kormorana czarnego na rozprzestrzenianie się zanieczyszczeń… ”

    „Reintrodukcja Lonicery periclymenum na terenie budowy drogi S3 w Międzyzdrojach”

    „Walory przyrodniczo-turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Ochrona powietrza na wyspie Wolin”

    „Organizacyjno- ekonomiczne możliwości odrestaurowania portu Lubin”

    „Walory turystyczne wyspy Wolin”

    „Stan i zagrożenia środowiska na terenie Wolińskiego Parku Narodowego w świetle respektowania przepisów prawa polskiego i unijnego”

    „Wykorzystanie demarketingu do redukcji negatywnego wpływu turystyki na środowisko parków narodowych na przykładzie wybranych parków”

    „Projekt ścieżki dydaktycznej Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Turystyka a ochrona środowiska w Wolińskim Parku Narodowym”

    „Przyroda wyspy Wolin”

    „Ochrona środowiska Wolińskiego Parku Narodowego”

    „System planowania przestrzennego a zrównoważony rozwój turystyki w gminie Międzyzdroje”

    „Ocena atrakcyjności turystycznej wyspy Wolin”

    „Klify jako element systemu atrakcyjności Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Społeczne aspekty turystyki na przykładzie miasta Międzyzdroje”

    „Zadania Wolińskiego Parku Narodowego”

    „Produkcja pierwotna toni wodnej Zalewu Szczecińskiego w latach 2004-2006”

     “Stan obecny i rozwój funkcji turystycznej w Wolińskim Parku Narodowym”,

    “Zanieczyszczenia metalami ciężkimi”,

    “Turystyka w Wolińskim Parku Narodowym”,

    “Charakterystyka gleb słonych na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”,

    “Coleoptera wyspy Wolin”,

    “Znaczenie walorów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego dla turystyki, rekreacji i edukacji ekologicznej”,

    “Inwentaryzacja ciekawych drzew”,

    “Atrakcyjność turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego”,

    “Monitoring Wolińskiego Parku Narodowego”.

    „Ptaki Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Jeziora Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Leśnictwo i łowiectwo”,

    „Woliński Park Narodowy”,

    „Wykorzystanie morza w gospodarce Gminy Międzyzdroje”,

    „Rekreacja i turystyka w Międzyzdrojach”,

    „Walory turystyczne Międzyzdrojów”,

    „Walory przyrodniczo- kulturowe, rozwój turystyki zrównoważonej- analiza”,

    „Antropopresja na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Atrakcje turystyczne wyspy Wolin i ich wykorzystanie”,

    „Motyle Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Rola parków narodowych, parków krajobrazowych i nadleśnictw na przykładzie RDLP w Szczecinie w edukacji ekologicznej dzieci w wieku wczesnoszkolnym”,

    „Sukcesja roślinności wydmowej w okolicach Wisełki”,

    „Sukcesja roślinności drzewiastej w ostatnich 50 latach na wybranym obszarze Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie analizy zdjęć lotniczych”.

    „Analiza bazy turystycznej gminy Międzyzdroje”,

    „Atrakcyjność turystyczna wyspy Wolin”,

    „Zagospodarowanie turystyczne Międzyzdrojów”,

    „Międzyzdroje- ochrona i kształtowanie środowiska”,

    „Uwarunkowania turystyczne i zagospodarowanie turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Atrakcyjność turystyczna nadmorskich parków narodowych”,

    „Woliński Park Narodowy jako obiekt turystyczny”,

    „Atrakcyjność Wolińskiego Parku Narodowego dla turystyki rowerowej”,

    „Rozwój funkcji turystycznej wyspy Wolin”,

    „Rola rezerwatu żubrów w turystyce i dydaktyce”,

    „Ruch turystyczny a środowisko geograficzne w Międzyzdrojach”,

    „Funkcja turystyczna Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Woliński Park Narodowy w aspekcie rekreacyjno- turystycznym”,

    „Zagospodarowanie turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Walory przyrodniczo- turystyczne Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Wyspa Wolin”,

    „Woliński Park Narodowy”,

    „Międzyzdroje- Perła Bałtyku”,

    „Wybrzeża klifowe w Polsce- występowanie, charakterystyka i ochrona”,

    „Wpływ roślinności na rozwój wybrzeża klifowego”,

    „Wpływ rekreacji i turystyki na różnorodność roślinności wydmowej na Rugii, Uznamie i Wolinie”,

    „Uwarunkowania przyrodnicze i zagospodarowanie wydm nadmorskich”,

    „Klify- teren ciekawy geologicznie w moim regionie”,

    „Wzgórze Gosań”,

    „Koewolucja pokrywy roślinno- glebowej na ubogich utworach piaszczystych”,

    „Południowe wybrzeże Bałtyku i Woliński Park Narodowy jako przykład mieszania się roślinności atlantycznej z kontynentalną”.

    „Zasoby i zagrożenia storczyków na wyspie Wolin”,

    „Możliwość wykorzystania teledetekcji dla oceny cech drzewostanu wybranego fragmentu Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Wpływ transportu na Woliński Park Narodowy”,

    „Służby Ochrony Lasu i Przyrody”,

    „Współpraca między Wolińskim Parkiem Narodowym a samorządem gminnym”,

    „Helmintofauna psów z terenu miasta Szczecina”,

    „Rośliny i zwierzęta Bałtyku”,

    „Działalność placówek województwa zachodniopomorskiego w zakresie edukacji ekologicznej dzieci w młodszym wieku szkolnym”,

    „Projekt budowy elektrowni wiatrowej w Świnoujściu w świetle ochrony środowiska”,

    „Mapa sozologiczna Wolińskiego Parku Narodowego”,

    „Rodzime formy krajobrazu i ich wykorzystanie w kształtowaniu krajobrazu Międzyzdrojów”.

Wybrane pozycje w zbiorach biblioteki

NATURA 2000

Kostrzewski A., Andrzejewska A. (red).: “Program Zintegrowanego Monitoringu Środowiska Przyrodniczego a zadania ochrony obszarów NATURA 2000”, Warszawa 2007.
Wnuk Z., Ziaja M. (red.): “Turystyka w obszarach NATURA 2000”, Rzeszów 2007.
PORADNIKI OCHRONY SIEDLISK I GATUNKÓW NATURA 2000 – podręcznik metodyczny, Warszawa 2004.
tom 1. “Siedliska morskie i przybrzeżne, nadmorskie i śródlądowe solniska i wydmy”,
tom 2. “Wody słodkie i torfowiska”,
tom 3. “Murawy, łąki, ziołorośla, wrzosowiska, zarośla”,
tom 4. “Ściany, piargi, rumowiska skalne i jaskinie”,
tom 5. “Lasy i bory”,
tom 6. “Gatunki zwierząt (z wyjątkiem ptaków)”,
tom 7. “Ptaki (część I)”,
tom 8. “Ptaki (część II)”,
tom 9. “Gatunki roślin”.

PARKI NARODOWE

Cwojdziński S., Kozdrój W.: “Sudety. Przewodnik geoturystyczny wzdłuż trasy drogowej Nysa – Złoty Stok – Kłodzko – Wałbrzych – Jelenia Góra”, Warszawa 2007.
Gumińska B.: “Atlas grzybów Pienińskiego Parku Narodowego”, Krościenko nad Dunajcem 2006.
“Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka dydaktyczna Do Starego Dębu”. Przewodnik z 2008 r.
“Kampinoski Park Narodowy. Ścieżka dydaktyczna Wokół Opalenia”. Przewodnik.
“Kampinoski Park Narodowy. Dzieje Puszczy Kampinoskiej i okolic”, tom III, część I i część II, Izabelin 2005.
“Przyroda Parku Narodowego Gór Stołowych”, Kudowa-Zdrój 2008.
Zarzycki K.: “Pieniny. Przyroda i człowiek”, tom 9, Krościenko nad Dunajcem 2006.
MORZE BAŁTYCKIE
Baltic Sea Experiment International Conference on “Climate Change. The environmental and socio-economic response in the southern Baltic region”, University of Szczecin, 25-28 May, 2009. Geesthacht 2009.
“Bałtyk – więcej chętnych niż ryb”, Szczecin 2008.
“Pressure on Baltic coastal zones and fish resources. Ways to safeguard nature. Coalition Clean Baltic for protection of the Baltic Sea environment”, Uppsala 2005.

OCHRONA PRZYRODY I OCHRONA ŚRODOWISKA

Kamieniecki K., Wójcik B.: “Barometr zrównoważonego rozwoju 2007-2008”, Warszawa 2008.
Kopeć D., Ratajczyk N.: “Prawo ochrony przyrody. Stan obecny, problemy, perspektywy”, Łódź 2008.
Kostrzewski A., Szpikowski J.: “Funkcjonowanie geoekosystemów zlewni rzecznych” zeszyt 4, Poznań 2007.
Olech W.: “Hodowla żubrów. Poradnik utrzymania w niewoli”, Warszawa 2008.
Pałasz L. (red).:”50 lat Akademii Rolniczej w Szczecinie”, Szczecin 2004.
Partyka J., Pociask-Karteczka J.:”Wody na obszarach chronionych”, Kraków 2008.
Smolnicki K.: “Natura procentuje”, Wrocław 2006.

POZOSTAŁE

Miścicki S.:”Urządzanie gospodarstw zrębowych i przerębowo-zrębowych z wykorzystaniem stałych kontrolnych powierzchni próbnych”, Warszawa 2007.
“Biebrzański Park Narodowy. Wszechnica Biebrzańska” Zeszyty 1, 2. (Spotkania w latach 2001-2006).
Lewańska – Tukaj K.: “O zachowaniu się w lesie”, seria: Młody obserwator przyrody, Warszawa 2007.
“Polskie parki narodowe – ich rola w rozwoju nauk przyrodniczych. Konferencja Jubileuszowa z okazji 80 – lecia Białowieskiego Parku Narodowego”, Białowieża 2002.
“Studia nad przestrzennym zagospodarowaniem obszaru wzdłuż granicy polsko – niemieckiej” Prace geograficzne nr 207. Warszawa 2006.
Węcławowicz G.: “Między geografią i biologią – badania nad przemianami środowiska przyrodniczego”, Prace geograficzne nr 179. Warszawa 2001.
Węcławowicz G.: “Typologia zbiorowisk i kartografia roślinności w Polsce – rozważania nad stanem współczesnym” Prace geograficzne nr 178. Warszawa 2001.
“Zielone Zeszyty REFA. Biuletyn Ruchu Ekologicznego św. Franciszka z Asyżu”, Kraków 2004-2005.
“85 lat ochrony obszaru Grzęd w Dolinie Biebrzy. Materiały z konferencji”, Osowiec Twierdza 2006.

Wydawnictwo PASCAL

Gałuszka M.: “Pascal na weekend. Przewodnik ilustrowany. Polskie parki narodowe”, Bielsko-Biała, 2007.
Gałuszka M.: “Najpiękniejsze polskie parki narodowe”, Bielsko-Biała 2007.
Gałuszka M.: “Polskie parki narodowe”, Bielsko-Biała, 2007.
Ressel E.: “Parki narodowe. Polska południowa”, Bielsko-Biała, 2007.
Ressel E.: “Parki narodowe. Polska zachodnia”, Bielsko-Biała, 2007.
Ressel E.: “Parki narodowe. Polska wschodnia”, Bielsko-Biała, 2007.
CD i DVD
“Drawieński Park Narodowy” [DVD].
“Edukacja ekologiczna młodzieży wsparciem zrównoważonego rozwoju. Prezentacje multimedialne, pomoc dydaktyczna dla nauczycieli i animatorów edukacji ekologicznej”, 2007.
“Kampinoski Park Narodowy. Z łosiem w herbie” [DVD].
“Magurski Park Narodowy” [DVD].
“Tatrzański Park Narodowy. Misterium przyrody” [DVD].

OCHRONA PRZYRODY

Bajko Piotr: “Kalendarium Białowieskiego Żubra”, Warszawa 2004.
Bilińska A. i in.: “Polskie parki narodowe i rezerwaty przyrody. Albumowy przewodnik”, Katowice 2006.
Bilińska A. i in.: “Zwierzęta chronione w Polsce”, Katowice 2006.
Bilińska A. i in.: “Rośliny chronione w Polsce”, Katowice 2006.
“Finansowanie sieci NATURA 2000. Podręcznik”, Luksemburg 2006.
Głowaciński Z. [red.]: “Czerwona lista zwierząt ginących i zagrożonych w Polsce” wraz z suplementem, Kraków 2002.
Jermaczek A. [red.]: “Ochrona przyrody po europejsku”, Świebodzin 2006.
“Konferencja naukowa Ochrona przyrody w parkach krajobrazowych. XXV rocznica utworzenia Ińskiego Parku Krajobrazowego, V rocznica utworzenia Ośrodka Edukacji Ekologicznej Pojezierza Drawskiego i Ińskiego”, Barzkowice 2006.
“Materiały pokonferencyjne Kampinoskiego Parku Narodowego. 15 lat ośrodków edukacyjnych w parkach narodowych”, Izabelin 2006.
“Raport. Jakość ocen oddziaływania na środowisko w Polsce. Krajowa praktyka a prawo wspólnotowe”, Kraków 2006.
“Roczniki Bieszczadzkie” tom 14, Ustrzyki Dolne 2006.
Różański W. [red.]: “Gorczański Park Narodowy. 25 lat ochrony dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego Gorców”, Poręba Wielka 2006.
“Środowisko w Unii Europejskiej na przełomie stulecia”, Warszawa 1999.

Monografie przyrodnicze Wydawnictwa Klubu Przyrodników

Kuźniak S.: “Gąsiorek”, Świebodzin 2003.
Hordowski J.: “Kląskawka”, Świebodzin 2006.
Śliwa P. i in.: “Pustułka”, Świebodzin 2006.
Zawadzka D. i in.: “Głuszec”, Świebodzin 2003.
Zawadzka D.: “Kruk”, Świebodzin 2006.
Biblioteka Monitoringu Środowiska

Andrulewicz E.: “Morze Bałtyckie. Jego zagrożenia i ochrona”, Warszawa 1994.
Panek A.: “Metoda oceny oddziaływania na środowisko obiektów budowlanych”, Warszawa 2002.
Kołodziejczyk A. i in.: “Klucz do oznaczania słodkowodnej makrofauny bezkręgowej dla potrzeb bioindykacji stanu środowiska”, Warszawa 1998.
Studia i Materiały Centrum Edukacji Przyrodniczo – Leśnej
Zeszyt 1 (11) /2006 Anderwald D. [red.]: “Aktywne metody ochrony przyrody w zrównoważonym leśnictwie”, Rogów 2006.
Zeszyt 2 (12) /2006 Anderwald D. [red.]: “Ochrona drapieżnych zwierząt a rozwój cywilizacyjny społeczeństw ludzkich. Poszukiwanie kompromisów”, Rogów 2006.
Zeszyt 3 (13) /2006 Anderwald D. [red.]: “Rola turystyki, rekreacji i zabawy w edukacji leśnej społeczeństwa”, Rogów 2006.
Zeszyt 4 (14) /2006 Anderwald D. [red.]: “Sposoby rozpoznawania, oceny i monitoringu wartości przyrodniczych polskich lasów”, Rogów 2006.

POZOSTAŁE

Będkowska H.: “Wycieczka do lasu. Poradnik dla nauczycieli, rodziców i opiekunów”, Warszawa 2005.
Będkowska H.: “Gry i zabawy w lesie”, Warszawa 2006.
Bugała W. [red.]: “Dęby”, Poznań – Kórnik 2006, seria: Nasze drzewa leśne tom 11.
Głuch G.: “Rysujemy, malujemy, drzewa poznajemy”, Józefów 2007.
Grzywacz A.: “Las twoim bogactwem”, Warszawa 2000.
Jędrzejewska B. i in.: “Ekologia zwierząt drapieżnych Puszczy Białowieskiej”, Warszawa 2001.
Marszałek T.: “Dziedzictwo leśne Polski i świata”, Warszawa 1990.
Szeszycki T.: “Cis pospolity Taxus baccata historia, ochrona, hodowla, przyszłość”, Szczecin 2006.
Jędryka E.: “Proekologiczne budowle wodne. Rozwiązania konstrukcyjne dostosowane do parametrów hydraulicznych cieków i uwarunkowań przyrodniczo- krajobrazowych. Poradnik”, Falenty, 2006.
Reichel J.: “Czas Ziemi. Natura – człowiek – ekonomia. Eseje, artykuły, polemiki”, Kraków 2006.
Strzałko J. (red.): “Kompendium wiedzy o ekologii”, Warszawa 2006.
Zimny H.: “Ekologiczna ocena stanu środowiska. Bioindykacja i biomonitoring.”, Warszawa 2006.
Blaik T.: “Katalog kolekcji motyli (Lepidoptera) Muzeum Śląska Opolskiego w Opolu”, Opole 2006.
Chorzępa J.: “Fortyfikacje”, Warszawa 2007.
Rumińska A.: “Rośliny lecznicze. Podstawy biologii i agrotechniki”, Warszawa 1983.

Zbiory biblioteczne

Biblioteka WPN posiada zbiory gromadzone od wielu lat. Znajdują się tu stare niemieckie opracowania i podręczniki, polskie książki uważane dziś za „białe kruki”, anglojęzyczne dokumenty i materiały związane z ochroną środowiska i realizacją odpowiednich konwencji, pozycje dotyczące historii ochrony przyrody oraz historii leśnictwa, monografie leśne, klucze do oznaczania roślin i zwierząt, przepiękne albumy zawierające zdjęcia i informacje z najciekawszych zakątków świata. Szeroko rozbudowany jest dział związany z Pomorzem Zachodnim, w tym wyspą Wolin i Wolińskim Parkiem Narodowym. Nie sposób wskazać wszystkich wydawnictw godnych polecenia. Z zasobów Biblioteki mogą korzystać zarówno osoby zainteresowane daną tematyką w celach osobistych, jak i zamierzające napisać pracę magisterską lub dyplomową. Zbiory udostępniane są także uczniom miejscowych szkół: podstawowej i gimnazjum, szczególnie w dziedzinie ochrony przyrody i polskich parków narodowych. W Bibliotece dostępne są bowiem szczegółowe informacje na temat wszystkich parków narodowych w Polsce.

  Biblioteczne zbiory zostały podzielone na następujące działy:

 • albumy,
 • biologia,
 • botanika,
 • ekologia,
 • fotografia,
 • geodezja,
 • geografia,
 • geologia,
 • gleboznawstwo,
 • hydrologia,
 • leśnictwo,
 • łowiectwo,
 • morze,
 • muzealnictwo,
 • nauka,
 • ochrona środowiska,
 • paleontologia,
 • parki narodowe i rezerwaty przyrody,
 • Pomorze Zachodnie,
 • prawo,
 • rolnictwo,
 • turystyka,
 • zoologia.
W Bibliotece WPN dostępny jest katalog zbiorów w ujęciu alfabetycznym i tematycznym.

Gromadzone są wydawnictwa ciągłe o tematyce ekologicznej, leśnej i związanej z ochroną przyrody:

 

    “Parki narodowe i rezerwaty przyrody”,

    “Chrońmy przyrodę ojczystą”,

    “Leśne prace badawcze”,

    “Wiadomości ekologiczne”.

 W drodze prenumeraty Biblioteka otrzymuje czasopisma:

    “Aura” miesięcznik,

    “Biologia w szkole” dwumiesięcznik,

    “Brać Łowiecka” miesięcznik,

    “Dzikie Życie” miesięcznik,

    “Focus” miesięcznik,

    “Jantarowe Szlaki” kwartalnik,

    “Las polski” dwutygodnik,

    “National Geographic” miesięcznik,

    „Ochrona Środowiska Prawo i Polityka” kwartalnik,

    “Parki Narodowe” kwartalnik,

    “Przegląd Leśniczy” miesięcznik,

    “Przyroda Polska” miesięcznik,