Idź do

Zagrożenia lasów

Abiotyczne

Przede wszystkim lasy Parku narażone są na działanie naturalnego czynnika, jakim są sztormowe wiatry. Zagrożenia, jakie one ze sobą niosą dotyczą głównie drzewostanów na gruntach porolnych, oraz w mniej eksponowanych obszarach. Inne czynniki – jak okiść, śniegi, opady ze względu na swoją sporadyczność i niewielki zasięg nie odgrywają większej roli w życiu lasów.

Biotyczne

Prowadzone od wielu lat obserwacje stanu sanitarnego lasów wykazują ich wysoką wewnętrzną odporność na masowe pojawy owadów czy choroby grzybowe, które mogłyby zachwiać ich stan sanitarny. Najczęściej podwyższone (wobec przyjmowanych wartości progowych) liczebności stwierdzane są u motyli: poprocha cetyniaka, szczotecznicy szarawki oraz brudnicy mniszki. Spośród grzybów istotną rolę na gruntach porolnych odgrywa huba korzeni.

Antropogeniczne

Najpoważniejsze zagrożenia dla lasów Parku to :

  • obniżanie się poziomu wód gruntowych i zmiana ich parametrów fizyko – chemicznych,
  • zanieczyszczenia wód Odry i Zatoki Pomorskiej,
  • emisje gazów i pyłów,
  • emisje hałasu,
  • nadmierny, sezonowy, lokalny ruch turystyczny,
  • transport (w tym ładunków niebezpiecznych) wokół i przez teren Parku,
  • pożary leśne
  • wnikanie do wnętrza Parku gatunków obcych rodzimej przyrodzie w drodze przenoszenia przez człowieka i środki transportu,
  • kłusownictwo