Idź do

CZTERY MUZEA – POMORZE ATRAKCJI! czyli „Transgraniczne osieciowanie muzeów” INTERREG IVA nr INT-10-0037  Od 6 listopada 2013r. Woliński Park Narodowy realizuje projekt pn. „Transgraniczne osieciowanie muzeów – wdrożenie wielojęzycznych systemów oprogramowania i Cross marketingu w obiektach muzealnych: OZEANEUM, Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji – Zajezdnia Sztuki w Szczecinie oraz Niemieckie Muzeum Morskie w Stralsundzie.”

Beneficjenci: OZEANEUM (leadpartner), Woliński Park Narodowy, Muzeum Techniki i Komunikacji oraz Niemieckie Muzeum Morskie
Budżet: 948 464 EURO, w tym WPN 258 084 EUR
Dofinansowanie: 806 193 EURO, w tym WPN 219 371 EURO ze środków EFRR

Działania realizowane przez WPN zostały sfinansowane ze środków NFOŚiGW w formie pożyczki na zachowanie płynności finansowej przedsięwzięcia współfinansowanego z EU.

Bliskość granicy z Niemcami stwarza dobre warunki do rozwijania współpracy międzynarodowej. Celem projektu jest rozpowszechnianie dziedzictwa natury, techniki i kultury w regionie nadbałtyckim poprzez wzbogacenie oferty muzeów oraz wzajemną promocję w regionie. Wzmocnienie turystyki kulturalnej pomiędzy 4 ośrodkami z Polski i Niemiec stworzenie dwujęzycznej oferty dla zwiedzających w podziale dla dzieci i dorosłych, ale również stworzenie specjalnej oferty „bez barier” dla osób niedowidzących.
Ze względu na swoje położenie WPN należy do grupy najchętniej odwiedzanych parków narodowych w Polsce. Łącznie co roku do parku przyjeżdża około 1,5 mln osób. Wymaga to przygotowania ciekawej i kompleksowej oferty. WPN posiada Centrum Edukacyjno-Muzealne w Międzyzdrojach, cieszącą się popularnością Zagrodę Pokazową Żubrów. Edukacja w tych obiektach realizowana jest poprzez wykorzystanie nowoczesnych technologii. Dla tych obiektów przygotowano i udostępniono edukacyjną grę interaktywna dla najmłodszych, ekran interaktywny (infokiosk) oraz 150 sztuk audioprzewodników. Audioprzewodniki były udostępniane bezpłatnie wszystkim zwiedzającym CEM oraz Zagrodę Pokazową Żubrów aż do roku 2023r. Obecnie w roku 2024 urządzenia są juz całkowicie wyeksploatowane. Audioprzewodniki prezentowały atrakcyjne materiały edukacyjne w języku polskim, angielskim i niemieckim z podziałem dla dzieci i dorosłych oraz audiodeskrypcją niezbędną dla osób niedowidzących.
                                    
 
Audioprzewodniki stanowiły niezwykle atrakcyjny dodatkowy składnik podczas zwiedzania muzeum. Dzięki nim można było dowiedzieć się więcej na temat poszczególnych gatunków zwierząt oraz roślin umieszczonych w muzeum oglądając animacje, zdjęcia, filmy, słuchając głosów zwierząt. Uczyły nas jak poruszać się po muzeum. W związku z powyższym Woliński Park Narodowy planuje przenieść treści zawarte w audioprzewodnikach na stronę internetową w celu umożliwienia ich pobierania na własne urządzenia mobilne takie jak smartfony czy tablety. 
 
Ekran interaktywny (infokiosk) zainstalowany w CEM wyposażony jest bogatą ofertę edukacyjną obejmująca min.: grę interaktywną, animację abrazji klifów, prezentację multimedialną, grę memory.
 
 
Animacja abrazji klifów
 
 
Prezentacja multimedialna
 
 
Gra memory
 
 
Gra interaktywna kształtująca wiedzę o poszczególnych miejscach w regionie oraz obiektach wartych odwiedzenia. Gra uczy również jak odpowiednio zachować się zarówno w muzeum jak i na łonie natury.

Gra dostępna jest  w wersji polskiej, angielskiej i niemieckiej.
 
W ramach projektu powstały również materiały drukowane promujące czterech partnerów projektu w dwóch językach polskim i niemieckim. poprzez kreatywną i wesołą zabawę. Formuła materiałów na pewno zapewni dobrą zabawę całej rodzinie.
Ulotka zawiera specjalne karty kolekcjonerskie. Do zebrania są dwa zestawy kart: foka i żubr.
Kolorowanka „Co słychać?/Schön von Dir zu hören?” to zestaw 8 kreatywnych pocztówek, które każdy może wykonać sam. Wystarczy je pokolorować i uzupełnić według własnej fantazji, a następnie rozesłać do przyjaciół.
Kolorowanka po uzupełnieniu, pokolorowaniu może być wykorzystana jako pocztówka.

Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego

Szanowni Państwo,

zgodnie z Harmonogramem Realizacji Projektu opracowano i wydano ulotkę promocyjną zawierającą szczegóły dotyczące realizacji zamierzonych celów i efektów ekologicznych projektu. Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z jej treścią (format PDF Acrobat Reader)
Ulotka.pdf

Postęp prac przy realizacji projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”

W ramach realizowanego projektu ,,Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku narodowego” współfinasowanego finansowanego na zasadzie dotacji z środków funduszy europejskich V priorytetu Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko oraz dofinansowanego ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz środków własnych przystąpiono do realizacji przedsięwzięcia ,,Umocnienie linii brzegowej na odcinku 155mb wraz z budową przystani wodnej dla czterech jednostek pływających”. W  miesiącu grudniu 2013 r. na podstawie przeprowadzonego postepowania w trybie przetargu nieograniczonego wyłoniono wykonawcę i podpisano umowę na realizację zadania.  Wykonawcą zadania zostało Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe ,,Hydrobud” Adam Dzik. Pierwsze prace ziemne rozpoczęto jeszcze w miesiącu styczniu. Obecnie wykonano już prace podwodne oraz trwają końcowe prace przy umacnianiu linii brzegowej nasypem kamiennym. Do końca miesiąca kwietnia planowany jest montaż pomostu. Zakończenie całości prac przewidziane jest na dzień 31 maja 2014 roku.

Nowobudowana infrastruktura techniczna wraz z zakupionym wcześniej sprzętem pływającym pozwoli na kompleksową obsługę działań terenowych mających na celu ochronę siedlisk i gatunków w ekosystemach nieleśnych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego.

Sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących Planu Ochrony dla WPN

Szanowni Państwo,

w załączniku znajduje się sprawozdanie z V Warsztatów dotyczących projektu Planu Ochrony dla WPN.

Zapraszamy do zapoznania się z jego treścią.

Sprawozdanie_V_warsztaty

Kolejny etap prac przy realizacji projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych WPN przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów”

Kolejnymi zadaniami zrealizowanymi w ramach projektu „Ochrona zasobów przyrodniczych Wolińskiego Parku Narodowego przed nadmierną i niekontrolowaną presją turystów” są: szlak turystyczny, ścieżka edukacyjna oraz dwie tablice pamiątkowe.

W dniu 10 października 2013r. otwarto nowy szlak turystyczny relacji Kawcza Góra – BAS. Szlak ten łączy się z dotychczasowym przebiegiem szlaku czarnego i umożliwia dojście do obiektów Baterii Artylerii Stałej (w skrócie BAS). Ma on długość 1 340m. Szlak wyposażono w niezbędne urządzenia turystyczne: ławki, bariery ochronne, regulaminy, kierunkowskazy, kosze na śmieci. Zabezpieczono i zrewitalizowano obiekty militarne. Jedno ze stanowisk BAS zostało udostępnione częściowo dla turystów. Wyposażono je w bariery ochronne i stopnie ziemne- prowadzące na szczyt stanowiska, z którego roztacza się widok na Zatokę Pomorską. Dwa pozostałe stanowiska zostały, po zabezpieczeniu przed penetracją, zachowane jako potencjalne miejsce zimowania dla nietoperzy i rozrodu płazów. Ruch turystyczny odbywający się na szlaku, w minimalny sposób zagraża siedlisku buczyny. Pozwala turystom na jej podziwianie dając jednocześnie możliwość obcowania z przyrodą i historią tych terenów.

Pod koniec listopada 2013roku utworzona została ścieżka edukacyjna o długości 320 m. Ścieżka ta biegnąca wzdłuż obiektów BAS wyposażona została w 5 tablic o treściach przyrodniczych i historycznych. Przybliżają one zagadnienia związane z tym terenem.

W grudniu 2013 r. wykonane zostały dwie tablice pamiątkowe dotyczące realizowanego projektu. Zadanie to służy promocji projektów współfinansowanych przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko.

Projekt planu ochrony dla Wolińskiego Parku Narodowego – zaproszenie na IV warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.

Woliński Park Narodowy jest w trakcie opracowywania projektu Planu Ochrony Wolińskiego Parku Narodowego. Wykonawca powyższego opracowania, którym jest Biuro Urządzania Lasu i Geodezji Leśnej w Gorzowie Wlkp., organizuje w dniu 18 września 2013 roku o godz.10:00 w Centrum Edukacyjno-Muzealnym Parku czwarte warsztaty dla samorządów i społeczności lokalnej oraz organizacji ekologicznych.
Zapraszamy do udziału w warsztatach.

Realizacja projektu ,, Poprawa warunków realizacji zadań ochronnych nieleśnych ekosystemów lądowych i wodnych Wolińskiego Parku Narodowego”- restytucja grzybieńczyka wodnego

W miesiącu lipcu rozpoczęto realizację zadania ,, Restytucja gatunku grzybieńczyk wodny (Nymphoides peltata) na akwenach Zalewu Szczecińskiego i Wstecznej Delty Świny na terenie Wolińskiego Parku Narodowego”.

W ramach realizacji programu dokonano pobrania materiału sadzeniowego (kłącza, rozłogi i rozety). Rozsady pobrano z starorzecza w okolicach miejscowości Gozdowice, a następnie przewieziono je w specjalnych pojemnikach na teren Wolińskiego Parku Narodowego gdzie dokonano ich wsiedlenia. Nad całością prac nadzór botaniczny sprawowała Pani dr inż. Urszula Banaś Stankiewicz.

Wsiedlenia wykonano na 9 wcześniej wybranych stanowiskach. Obecnie prowadzone są obserwacje monitoringowe adaptacji roślin na nowych stanowiskach.

Uroczyste otwarcie schodów relacji Kawcza Góra-plaża

Dnia 16.07.2013r nastąpiło uroczyste otwarcie schodów. W uroczystości uczestniczyli: przedstawiciele Instytucji Wdrażającej projekt tj. Centrum Koordynacji Projektów Środowiskowych, Ministerstwa Środowiska, Urzędu Morskiego w Szczecinie, Urzędu Miasta Międzyzdroje, samorządu lokalnego, wykonawcy, przewodnicy PTTK, pracownicy Wolińskiego Parku Narodowego. Uroczystość otworzył Ireneusz Lewicki – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego, który przywitał zebranych gości, nakreślił rys historyczny tego miejsca oraz podał informacje dotyczące schodów. Następnie Jerzy Bujko – Prezes firmy Mostar – Wykonawcy schodów, powiedział o realizacji tej inwestycji. Kolejną osobą która zabrała głos był Adam Jakubowski – Prezes Klubu Przewodników PTTK ” Na Wyspach”. Mówił on o schodach w aspekcie historycznym, turystyki aktywnej oraz powiązaniu ze szlakami turystycznymi. Następnie ks. prałat dr Marian Wittlieb dokonał poświęcenia schodów. Po poświęceniu przyszła kolej na przecięcie wstęgi. Dokonali tego: Pani Karolina Kawczyńska – koordynator projektu CKPŚ, Pani Nina Dobrzyńska – Dyrektor Departamentu Leśnictwa i Ochrony Przyrody w Ministerstwie Środowiska, Pan Andrzej Borowiec – Dyrektor Urzędu Morskiego w Szczecinie, Pan Leszek Dorosz – Burmistrz Międzyzdrojów, Pan Jerzy Bujko – Prezes firmy Mostar, Pan Ireneusz Lewicki – Dyrektor Wolińskiego Parku Narodowego. Po tym uroczystym akcencie zebrani na tej uroczystości zeszli po schodach na plażę.
Parametry schodów: długość (wzdłuż skarpy, bez rozwinięcia) 85m, długość całkowita schodów (po rozwinięciu) 128,5 m, wysokość 51 m.
Schody te są najdłuższym i najwyższym tego typu obiektem na polskim wybrzeżu.

Opracował: T. Kapral, Marek Szwarc, Jan Magda, Wiesław Stępień.