Idź do

Zasady udostępnienia obszarów wodnych

Obszarami  wodnymi udostępnianymi  do pływania, żeglowania oraz używania sprzętu motorowodnego  na obszarze Wolińskiego Parku Narodowego są wody Zatoki Pomorskiej,
i wewnętrznych wód morskich (Zalew Szczeciński, Wsteczna Delta Świny). Zasady korzystania 
z tych wód  określono w zarządzeniu nr 42/2022 Dyrektora Wolińskiego Parku Narodowego  z dnia 13-go września 2022 roku w sprawie sposobów i zasad udostępnienia Wolińskiego Parku Narodowego. Używanie łodzi motorowych dozwolone jest na morskich wodach wewnętrznych, na obszarach i zasadach określonych w w/w zarządzeniu  jak również na Zatoce Pomorskiej – dla rybołówstwa zawodowego oraz służb wykonujących na wodach morskich zadania ustawowe.

Szczegóły znajdą Państwo w:

Zarządzenie 42/2022 Dyrektora Wolińskiego PN

Link do mapy

W rozumieniu ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. 2018, poz. 1482) obszary wodne udostępnione do rekreacji
w granicach Wolińskiego Parku Narodowego obejmują wody  Zatoki Pomorskiej – pas jednej mili morskiej od brzegu na odcinku od 397 km do 411,7 km linii brzegowej. Ustawa  ta określa
m. in. warunki bezpieczeństwa osób pływających, kąpiących się lub uprawiających sport lub rekreację na obszarach wodnych oraz podmioty uprawnione do wykonywania ratownictwa wodnego, zakres ich obowiązków i uprawnień. 

Na obszarach wód morskich Wolińskiego Parku Narodowego w rozumieniu ustawy z dnia 20 lipca 2017r. prawo wodne (Dz.U. z 2020 r. poz. 310 z późn. zm.) brak jest kąpielisk i miejsc okazjonalnie wykorzystywanych do kąpieli.