Idź do

Regulamin Usługi Zakupu Biletów Online do Wolińskiego Parku Narodowego cz.

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Niniejszy Regulamin (dalej jako: „Regulamin”) Usługi Zakupu Biletu Online (dalej jako: „Usługa”) Wolińskiego Parku Narodowego (dalej jako: „WPN”) określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez stronę https://wolinpn.pl/kup-bilet/.
2. W ramach Usługi możliwy jest zakup biletów wstępu oraz opłat za udostępnianie niektórych obszarów Parku:
1) zakup biletów wstępu do WPN,
2) zakup biletów wstępu do Centrum Edukacyjno-Muzealnego (Muzeum Przyrodnicze),
3) zakup biletów wstępu do Zagrody Pokazowej Żubrów,
4) opłata za wykonywanie połowów rekreacyjnych,
5) wnoszenia innych opłat za udostępnianie obszaru WPN i wybranych usług świadczonych przez WPN,
6) przekazywanie darowizn na rzecz WPN.
3. Usługa jest świadczona przez Woliński Park Narodowy z siedzibą w Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, NIP: 9860238579, REGON: 321169472, telefon: (91) 386 49 53, adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolinpn.pl .
4. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o Usłudze, rozumie się przez to usługę świadczoną drogą elektroniczną w rozumieniu art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 344), polegającą na udostępnieniu interaktywnego formularza na stronie internetowej https://wolinpn.pl/kup-bilet/, umożliwiającego podanie danych niezbędnych do dokonania Transakcji.
5. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Produkcie” rozumie się przez to, oferowane w danym momencie do zakupu poprzez Usługę bilety wstępu oraz opłaty za udostępnianie niektórych obszarów Park, o których mowa w § 1 ust 1 pkt. 1, 2, 3 ,4, 5. Opłaty za Produkty pobierane są na podstawie art. 12 ust. 3 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 916).
6. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Darowiźnie” rozumie się przez to dobrowolną wpłatę określonej sumy pieniężnej tytułem wykonania umowy darowizny na rzecz WPN, o której mowa w art. 888 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. – Kodeks cywilny (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 1740 z późn. zm.), poprzez skorzystanie z Usługi.
7. Ilekroć w niniejszym regulaminie mowa o „Transakcji”, rozumie się przez to zawarcie przez Użytkownika umowy, na podstawie której Użytkownik uiszcza opłatę za Produkt lub dokonuje Darowizny na rzecz WPN.
8. Ilekroć w niniejszym Regulaminie jest mowa o „Użytkowniku” rozumie się przez to każdą osobę fizyczną, osobę prawną i jednostkę organizacyjną nieposiadającej osobowości prawnej, która korzysta z Usługi.
9. Korzystającym z Usługi może być każdy Użytkownik, który zaakceptował niniejszy Regulamin.
10. W zakresie nieuregulowanym Regulaminem zastosowanie mają zarządzenia Dyrektora Parku i stosowne przepisy prawa powszechnie obowiązujące na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.

§ 2. Uiszczanie opłat w ramach Usługi

1. Usługa umożliwia Użytkownikom zawieranie Transakcji polegających na zakupie Produktów oraz dokonywaniu Darowizny na zasadach wynikających z niniejszego Regulaminu.
2. Korzystanie przez Użytkownika z Usługi jest bezpłatne i nikt nie ma prawa czerpać korzyści majątkowych z tego tytułu.
3. Dla prawidłowego korzystania z Usługi przez Użytkownika zaleca się spełnienie przez sprzęt oraz system teleinformatyczny Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych:
1) posiadania jednego z następujących systemów operacyjnych: Microsoft Windows, Linux, Chrom OS, Android, Apple iOS,
2) posiadanie aktywnego i prawidłowego działającego dostępu do sieci INTERNET,
3) korzystania z jednej z następujących przeglądarek internetowych: Google Chrome, Mozilla Firefox, Microsoft, Edge, Safari, Opera względnie innych kompatybilnych przeglądarek w najnowszej stabilnej wersji udostępnianej przez producenta danej przeglądarki,
4) akceptacji plików cookie przez powyżej wskazaną przeglądarkę internetową oraz włączenie Javascript.
Brak spełnienia powyższych wymagań może spowodować nieprawidłowe funkcjonowanie Usługi.
4. W celu skorzystania z Usługi Użytkownik powinien wejść na stronę https://wolinpn.pl/kup-bilet/, wybrać ikonę jednego lub kilku Produktów oraz ich opcji, a następnie wybrać ikonę „Przejdź do koszyka”. W kolejnym kroku należy dokonać wyboru dnia wstępu, a następnie podać adres poczty elektronicznej, imię i nazwisko, zaś w przypadku żądania otrzymania faktury – także dane niezbędne do faktury. Poprzez Usługę Użytkownik może także dokonać Darowizny poprzez wybór ikony Darowizna oraz jej wartości albo poprzez wybór dodatku i jego wartości podczas wyboru danych niezbędnych do zakupu wybranego Produktu.
5. Opłatę za wstęp do WPN, o której mowa w § 1 ust 2 pkt. 1, w wysokości 50% stawki opłaty ustalonej przez dyrektora parku narodowego pobiera się od:
1) uczniów szkół i studentów,
2) dzieci i młodzieży, nie dłużej niż do ukończenia 18 roku życia, w okresie pobierania nauki języka polskiego, historii, geografii, kultury polskiej lub innych przedmiotów nauczanych w języku polskim w:
a. szkołach prowadzonych przez organizacje społeczne za granic zarejestrowanych w bazie prowadzonej przez upoważnioną jednostkę podległą ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania,
b. szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw,
c. sekcjach polskich funkcjonujących w szkołach działających w systemach oświaty innych państw,
d. szkołach europejskich działających na podstawie Konwencji o Statucie Szkół Europejskich, sporządzonej w Luksemburgu dnia 21 czerwca 1994 r. (Dz. U. z 2005 r. poz. 10 i 11);
3) emerytów i rencistów;
4) osób niepełnosprawnych;
5) żołnierzy służby czynnej.
Obowiązek wykazania uprawnienia do ulgi w opłacie za wstęp ciąży na osobie, która chce skorzystać z w/w uprawnienia i która winna okazać odpowiedni dokument. Dowodem potwierdzającym uprawnienie do skorzystania z ulgi w opłacie może być okazanie przy kontroli biletu dokumentu np. ważnej legitymacji szkolnej, studenckiej, legitymacji emeryta, rencisty, karty mieszkańca.
6. Opłat za wstęp do Parku, o której mowa w § 1 ust 2 pkt. 1, nie pobiera się od:
1) dzieci w wieku do 7 lat;
2) osób, które posiadają zezwolenie dyrektora parku narodowego na prowadzenie badań naukowych w zakresie ochrony przyrody;
3) uczniów szkół i studentów odbywających zajęcia dydaktyczne w parku narodowym w zakresie uzgodnionym z dyrektorem parku narodowego;
4) mieszkańców gmin położonych w granicach parku narodowego i gmin graniczących z parkiem narodowym;
5) osób udających się do wyznaczonych w parku narodowym plaż;
6) osób udających się do miejsc kultu religijnego;
7) członków rodziny wielodzietnej w rozumieniu ustawy z dnia 5 grudnia 2014 r. o Karcie Dużej Rodziny (Dz. U. z 2021 r. poz. 1744) posiadających ważną Kartę Dużej Rodziny.
Obowiązek wykazania uprawnienia do zwolnienia z opłaty za wstęp ciąży na osobie, która chce skorzystać z w/w uprawnienia i która winna okazać odpowiedni dokument. Dowodem potwierdzającym zwolnienie z opłaty dla mieszkańców miast i gmin o których mowa w ust. 6 pkt 4, może być okazanie przy kontroli biletu dokumentu np. zaświadczenia z urzędu gminy, zeznania podatkowego, innego dokumentu potwierdzającego fakt zamieszkania na terenie ww. miast i gmin.
7. Po dokonaniu przez Użytkownika wyboru poszczególnych opcji opisanych w §2 ust. 4 powyżej, Użytkownikowi wskazana zostanie całkowita kwota do zapłaty, składająca się z ceny brutto za wybrany Produkt lub Produkty zgodnie z opcjami wybranymi przez Użytkownika, uwzględniająca podatek VAT zgodny z obowiązującą stawką podatkową oraz kwoty Darowizny, jeśli Użytkownik dodatkowo zdecydował się dokonać Darowizny.
8. Po wyświetleniu się Użytkownikowi informacji o łącznej kwocie do zapłaty, Użytkownik winien zaakceptować treść niniejszego Regulaminu oraz Polityki prywatności. Celem finalizacji Transakcji, Użytkownik powinien kliknąć przycisk „Przejdź do płatności”, a następnie dokonać wyboru właściwej formy płatności.
9. W ramach Usługi Użytkownik może dokonać płatności za pośrednictwem systemu płatności online – Blue Media S.A. z siedzibą w Sopocie przy ul. Powstańców Warszawy 6, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym Gdańsk – Północ w Gdańsku, VIII Wydział Gospodarczy KRS pod nr 0000320590, o kapitale zakładowym w wysokości 2 000 000 PLN (w całości wpłaconym), NIP: 585-13-51-185; wpisana do rejestru dostawców usług płatniczych pod numerem IP17/2013, wybierając jedną z następujących form płatności:
1) Szybkie przelewy internetowe – realizowane przez banki: ING bank Śląski S.A., mBank S.A., PKO Bank Polski S.A., Santander Bank Polska S.A., Bank Pekao S.A., Bank Milenium S.A., Allior Bank S.A., Credit Agricole Bank Polska S.A., Inteligo (prowadzony przez PKO BP S.A.), BNP Paribas Bank Polski S.A., Getin Noble Bank S.A., Bank Handlowy w Warszawie S.A., Bank Pocztowy S.A., Nest Bank S.A., Plus Bank S.A, Bank Ochrony Środowiska S.A., Bank Nowy S.A., Toyota Bank Polska S.A., Bank Spółdzielczy w Sztumie, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Lututowie, Nicolaus bank Spółdzielczy w Toruniu, Bank Spółdzielczy w Białej Rawskiej, Krakowski Bank Spółdzielczy;
2) Karty: Visa, Visa Electron, MasterCard, MasterCard Electronic, Maestro.
3) płatność BLIK;
4) samodzielny przelew.
10. Płatność należy autoryzować, w zależności od wybranego sposobu płatności.
11. Użytkownik ponosi koszty internetowego transferu danych związanych z dostępem do Usługi oraz złożeniem zlecenia płatniczego wynikającymi z tabeli opłat banku prowadzącego rachunek bankowy Użytkownika.
12. WPN nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne skutki niedokonania przez Użytkownika Transakcji z uwagi na niewypełnienie warunków opisanych w niniejszym Regulaminie.
13. WPN nie ponosi odpowiedzialności za skutki podania nieprawdziwych lub błędnych danych w formularzu zamówienia.
14. Z uwagi na to, że Transakcja w zakresie Produktów dotyczy usług związanych z wypoczynkiem, a Użytkownik podczas jej dokonywania wybrał dzień lub okres, kiedy usługi te mają być świadczone, od Transakcji Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia, o którym mowa w ustawie z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 287 z późn. zm).
15. WPN dopuszcza możliwość zmiany przez Użytkownika terminu, w którym wykupiony Produkt zostanie wykorzystany, jak również danych podanych podczas zakupu, pod warunkiem zgłoszenia tego faktu najpóźniej w dniu poprzedzającym datę skorzystania z Usługi do godziny 12.00 na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolinpn.pl. Nie ma możliwości zmiany terminu i danych w dniu, na który dokonano zakupu.

§ 3. Uprawnienia Użytkownika po dokonaniu Transakcji

1. Po skutecznym dokonaniu Transakcji, Użytkownik otrzyma za pośrednictwem poczty elektronicznej bilet potwierdzający zakup Produktu (w formacie *.pdf) na podany przez siebie adres poczty elektronicznej.
2. Bilet wyświetlany na urządzeniu Użytkownika lub wydruk stanowi dokument upoważniający Użytkownika do wykorzystania Produktu zgodnie z jego przeznaczeniem z zastrzeżeniem §4 ust. 3.
3. Do biletów wstępu do WPN, o której mowa w § 1 ust 1 pkt. 1 stosuje się następujące zasady:
1) W przypadku, jeżeli Użytkownik korzysta z jednej z ulg ustawowych, w celu wejścia na teren WPN powinien się on także legitymować dokumentem wydanym przez właściwy organ lub podmiot, wykazującym przysługiwanie mu prawa do uzyskania danej ulgi.
2) Bilet wstępu do WPN w formie elektronicznej lub jego wydruk wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt 1) należy okazać do kontroli w miejscu pobierania opłat, a ponadto należy mieć możliwość okazania tego biletu wraz z dokumentem, o którym mowa w pkt 1) uprawnionej osobie podczas całego pobytu na terenie WPN.
3) Użytkownik jest zobowiązany do zapewnienia środków odpowiednich w celu umożliwienia okazania zakupionego przez niego biletu elektronicznego na posiadanym przez niego urządzeniu przez cały pobyt na terenie WPN, w tym w szczególności do zapewnienia, iż urządzenie, przy pomocy którego zakupiono bilet elektroniczny, będzie mieć możliwość wyświetlenia tego biletu i nie będzie rozładowane w trakcie pobytu na terenie WPN.
4. WPN nie odpowiada za jakiekolwiek konsekwencje nieokazania przez Użytkownika biletu z przyczyn nieleżących po stronie WPN, takich jak w szczególności brak dostępu z urządzenia Użytkownika do sieci INTERNET, niedobór energii elektrycznej wystarczającej do zasilenia urządzenia Użytkownika, opóźnienia lub brak możliwości zakupu biletu z uwagi na zasięg oraz szybkość działania sieci telefonii komórkowej lub inne problemy techniczne wpływające na urządzenie Użytkownika.

§ 4. Wystawianie faktur VAT

1. Na wniosek Użytkownika WPN wystawi fakturę VAT do wybranej przez Użytkownika Transakcji dotyczącej Produktu.
2. Wniosek Użytkownika o wystawienie faktury VAT przez WPN powinien zostać złożony przed przejściem do realizacji płatności za Usługę oraz podanie przez Użytkownika wszystkich danych wymaganych do wystawienia takiej faktury, tj. imienia, nazwiska, adresu oraz numeru NIP nabywcy takich usług. Użytkownik powinien ponadto wyrazić zgodę na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej zgodnie z art. 2 pkt 32 w zw. z art. 106 n ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (t.j. Dz. U. z 2022., poz. 931), na podany przez niego adres poczty elektronicznej, a w razie braku podania takiego adresu – na adres poczty elektronicznej, z którego zostało wysłane żądanie wystawienia faktury VAT. W przypadku braku wyrażenia przez Użytkownika zgody na otrzymanie faktury VAT w formie elektronicznej, zostanie ona wysłana na adres podany przez Użytkownika jako adres nabywcy usług.
3. Na fakturach wskazuje się rodzaj Produktu oraz rodzaj zastosowania danej ulgi ustawowej lub brak zastosowania takiej ulgi, liczbę Produktów oraz ich cenę w rozdzieleniu na cenę netto, wartość podatku VAT zgodnie z obowiązującą stawką i cenę brutto.
4. W punktach kasowych, kasjer wystawia fakturę VAT w postaci paragonu z numer NIP, który jest pełnoprawną fakturą FV w rozumieniu obowiązującego prawa w przypadku kwoty do 450 zł.
5. Faktury Vat zostaną dostarczone Użytkownikowi na wskazany adres poczty elektronicznej najpóźniej do 15 dnia kolejnego miesiąca kalendarzowego.

§ 5. Zasady przekazywania Darowizn

1. Wybór ikony „Darowizna” oznacza wolę zawarcia umowy darowizny pomiędzy Użytkownikiem a WPN, na podstawie, której Użytkownik zobowiązuje się do bezpłatnego świadczenia na rzecz WPN kosztem swojego majątku. Wpłata Darowizny jest równoznaczna z zawarciem w/w umowy.
2. Darowiznę może przekazać każdy Użytkownik.
3. Środki pieniężne przekazane w drodze Darowizny przeznaczone zostają wyłącznie na rzecz działalności statutowej WPN.

§ 6. Odpowiedzialność

1. Użytkownik zobowiązuje się do korzystania z Usługi zgodnie z jej przeznaczeniem, obowiązującymi w Polsce przepisami prawa, normami społecznymi i obyczajowymi oraz postanowieniami niniejszego Regulaminu, w tym zobowiązuje się do podania przy dokonywaniu Transakcji prawdziwych danych osobowych, niewprowadzających w błąd
oraz nienaruszających praw osób trzecich. Użytkownikowi nie wolno dostarczać treści o charakterze bezprawnym
2. WPN nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za korzystanie z Usługi i dokonywanie Transakcji przez Użytkownika w sposób sprzeczny z przepisami prawa i niniejszym Regulaminem.
3. WPN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji, jeżeli niewykonanie lub nienależyte wykonanie Transakcji jest skutkiem działania lub zaniechania Użytkownika.
4. WPN nie ponosi odpowiedzialności za funkcjonowanie urządzenia, z którego Użytkownik realizuje płatność.
5. WPN nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług z przyczyn leżących po stronie operatorów sieci telekomunikacyjnych, a także banków lub podmiotów świadczących usługi płatnicze innych niż Blue Media S.A., w szczególności takich jak operatorzy szybkich płatności internetowych.
6. WPN zastrzega sobie prawo zakończenia udostępniania Usługi, zmiany cen, zmiany rodzaju oferowanych biletów, zmiany opcji biletów oraz zmiany zakresu osób uprawnionych do bezpłatnego wejścia na teren WPN lub osób uprawnionych do uzyskania ulg. Zmiany te mogą mieć miejsce w szczególności w przypadku zmiany obecnie obowiązujących przepisów prawa.

§ 7. Reklamacje

1. Wszelkie reklamacje dotyczące Usługi oraz realizacji procesu zakupu Produktu oraz Darowizny w ramach Usługi rozpatruje WPN na zasadach określonych w niniejszym Regulaminie.
2. Wszelkie reklamacje dotyczące wykonania zobowiązań wynikających z dokonanej przez Użytkownika Transakcji mogą być składane bezpośrednio do WPN, osobiście w dyrekcji siedzibie WPN, drogą elektroniczną na adres poczty elektronicznej: sekretariat@wolinpn.pl oraz pocztą tradycyjną na adres siedziby dyrekcji Parku.
3. Reklamacje powinny zawierać imię, nazwisko i adres Użytkownika adres poczty elektronicznej Użytkownika, numer reklamowanej Transakcji oraz opis problemu.
4. Odpowiedź na reklamacje rozpatrywane przez Park, w zależności od charakteru sprawy, zostanie udzielona przez WPN pisemnie, telefonicznie, ustnie lub w formie elektronicznej, bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni liczonych od dnia otrzymania reklamacji. W uzasadnionych przypadkach termin udzielenia odpowiedzi może zostać wydłużony, po uprzednim wskazaniu Użytkownikowi przyczyn opóźnienia i wskazania okoliczności wymagających dodatkowego ustalenia, jak również przy podaniu nowego terminu, w którym sprawa powinna być załatwiona.
5. W przypadku, gdy reklamacja nie będzie zawierała informacji wymienionych w ust. 3 albo innych informacji koniecznych do rozpatrzenia reklamacji, podmiot właściwy do rozpatrzenia reklamacji może wezwać Użytkownika do ich uzupełnienia w zakreślonym terminie, nie krótszym niż 14 dni, z zastrzeżeniem, że w przypadku nieuzupełnienia reklamacji zostanie ona pozostawiona bez rozpoznania. Stanowisko w przedmiocie reklamacji oraz wezwanie, o którym mowa w zdaniu poprzednim, zostaną przesłane na adres pocztowy lub adres e-mail podany przez Użytkownika.

Regulamin Usługi Zakupu Biletów Online do Wolińskiego Parku Narodowego cz.2

§ 9. Dane osobowe

1. Administratorem danych osobowych jest Woliński Park Narodowy.
2. W celu realizacji Usługi, przetwarzane są dane osobowe Użytkownika, takie jak jego imię, nazwisko, adres e-mail i inne dane (np. numer tablicy rejestracyjnej pojazdu), a w przypadku żądania przez Użytkownika faktury dodatkowo adres, nazwa firmy oraz NIP.
3. Podanie przez Użytkownika danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy w ramach Usługi. Niepodanie przez Użytkownika danych może uniemożliwić zawarcie przez niego umowy w ramach Usługi lub jej prawidłową realizację.
3. Z Administratorem można się kontaktować listownie: na adres WPN, mailowo: sekretariat@wolinpn.pl lub telefonicznie: (+48) 91 386 49 53.
4. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych – funkcję tę pełni Pan Ireneusz Domagała – z którym można skontaktować się mailowo: iod@wolinpn.pl lub pocztą pod adresem: Woliński Park Narodowy, z siedzibą w Międzyzdrojach, Grodno 1, 72-500 Międzyzdroje, z dopiskiem „Inspektor Ochrony Danych”.
5. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji zadań wynikających ze szczegółowego zakresu działania Wolińskiego Parku Narodowego na podstawie art. 6 RODO. Będą one również przetwarzane w celu rozpatrzenia Pani/Pana wniosku, zweryfikowania tożsamości wnioskodawcy oraz możliwości spełnienia żądania na podstawie ww. art. 6 ust. 1 lit. a, jeżeli przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody), w związku z art. 15-18 i 20-21 RODO. W celu zgłoszenia realizacji swoich praw można skorzystać nieobligatoryjnie z gotowych wniosków dostępnych w załącznikach poniżej, które po wypełnieniu i podpisaniu należy przesłać na adres e- mail: iod@wolinpn.pl lub przesłać listownie na adres korespondencyjny Administratora lub dostarczyć osobiście do siedziby Administratora. O realizację swoich praw mogą Państwo również wnosić do Administratora w formie ustnej lub telefonicznie.
6. Odbiorcą danych osobowych mogą być jedynie podmioty upoważnione na podstawie przepisów prawa, w tym podmioty świadczące dla Administratora usługi IT oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu danych osobowych.
7. Dane osobowe Użytkownika będą przekazane podmiotom przetwarzającym, którym WPN zleca czynności wymagające przetwarzania danych w celu bardziej efektywnego wykonywania świadczonych usług: dostawcy usług informatycznych Droplabs sp. z o.o., ul. Grodzka 42/1, 31-044 Kraków oraz jego podwykonawcom w zakresie wsparcia informatycznego a także ewentualnie podmiotom udzielającym wsparcia księgowo – rachunkowego, Blue Media S.A. ul. Powstańców Warszawy 6, 81-718 Sopot celem umożliwienia realizacji płatności za bilet, zaś innym podmiot wyłącznie, jeżeli obowiązek udostępnienia danych będzie wynikał z obowiązujących przepisów prawa.
8. Dane osobowe będą przechowywane przez wymagany przepisami prawa okres, co najmniej 5 lat, niezbędny do realizacji wskazanego w pkt 3 celu przetwarzania oraz zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach (Dz. U. z 2020 r., poz. 164) – zgodnie z obowiązującym w Wolińskim Parku Narodowym „Jednolitym Rzeczowym Wykazem Akt”.
9. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługują następujące uprawnienia:
• prawo dostępu do danych osobowych dotyczących, w tym prawo do uzyskania kopii tych danych (podstawa prawna: art. 15 RODO),
• prawo do żądania sprostowania (poprawiania) danych osobowych dotyczących – w przypadku, gdy dane są nieprawidłowe lub niekompletne (podstawa prawna: art. 16 RODO),
• prawo do żądania usunięcia danych osobowych (na zasadach określonych w art. 17 RODO),
• prawo do żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych dotyczących (podstawa prawna: art. 18 RODO).
10. Użytkownik posiada prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie poprzez przesłanie wniosku o wycofanie zgody na adres Administratora wskazany powyżej, bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania.
11. W związku z przetwarzaniem danych osobowych przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzna Pani/Pan, że przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy RODO (podstawa prawna: art. 77 RODO).
12. Podanie przez danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia wniosku. Brak podania przez danych osobowych będzie skutkował brakiem możliwości realizacji celu wskazanego powyżej.
13. Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany w celu podjęcia decyzji i nie będą podlegały profilowaniu.

§ 10. Zmiana Regulaminu

1. WPN zastrzega sobie prawo do zmiany treści niniejszego Regulaminu.
2. Zmiana Regulaminu nie może wpływać na sposób wykonania zawartych już Transakcji, tj. przed wejściem w życie zmian treści Regulaminu.
3. Zmiany Regulaminu wchodzą w życie, po podpisaniu Zarządzenia Dyrektora WPN, w chwili ich opublikowania na stronie https://www.bip.wolinpn.nv.pl.
§ 11. Postanowienia końcowe
1. Umowa o świadczenie Usługi zawierana jest na czas korzystania z Usługi. Użytkownik może zrezygnować z korzystania z Usługi w dowolnym momencie.
2. Umowy, których dotyczą dokonane przez Użytkowników Transakcje, zwierane są na czas do dnia lub do końca okresu, na który zakupiono Produkt. Okres ten jest minimalnym czasem trwania zobowiązań Użytkownika wynikających z umowy, której dotyczyła Transakcja.
3. Akceptacja niniejszego Regulaminu stanowić będzie jednocześnie oświadczenie, że Użytkownik zapoznał się z treścią Regulaminu i jest nią związany. Brak akceptacji warunków Regulaminu uniemożliwia zakup Produktu lub uiszczenia Darowizny w ramach Usługi. Prawem właściwym dla stosunków prawnych pomiędzy Użytkownikiem, a WPN przed zawarciem umowy w ramach Usługi oraz prawem właściwym do zawarcia i wykonania umowy w ramach Usługi jest prawo polskie.
4. Niniejszy Regulamin wchodzi w życie z dniem jego opublikowania. Aktualna treść niniejszego Regulaminu jest opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Parku https://www.bip.wolinpn.nv.pl/ w sposób umożliwiający jej przechowywanie i wielokrotne odtwarzanie w zwykłym toku czynności.